Paper Information


Title ᠳ᠂ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠷᠫᠦ᠋ᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲ ᠠᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠸᠩ ᠢᠤᠢ ᠯᠦᠩ
Keyword ᠳ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ; 《ᠬᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ;ᠺᠤᠷᠫᠦ᠋ᠰ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ; ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《 ᠭᠡᠮᠲᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠳ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭ ᠤᠨ 1954ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠱᠠᠮᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭ᠋ᠰᠦᠷᠦᠩ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠱᠠᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠱᠠᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢ ᠯᠡᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠦᠴᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯ ᠠᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn