Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠪᠢᠲᠤ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠰᠠᠭᠠᠭᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠴᠢᠠᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠳᠠᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠷᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《 ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠯᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn