Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ; ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ; ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠬᠦᠢ; ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ;ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠤᠯᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂《 ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠦᠷᠭᠤ》 《 ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠬᠦᠢ》 ᠪᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠨᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ 《 ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ》 ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠹᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn