Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠰᠤᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠨ《ᠭᠸᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤ᠌ • ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; 《ᠭᠸᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》 ᠬᠠᠪᠰᠢᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠰᠤᠤ
Abstract ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠡᠢᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ《 ᠬᠸᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ》 ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠭᠸᠪᠧᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠭ᠌᠌᠋ᠤᠳ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠸᠪᠧᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠡᠢᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠸᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》 ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠲᠠᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠤ 《 ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ》 ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃《 ᠮᠸᠳᠡᠭ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ》 ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠰᠠ《 ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ》 ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠰᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠨ᠋ᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠡᠢᠷᠭᠡᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ 《ᠭᠸᠪᠡᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ》ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠤᠷᠰᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭ᠋ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎᠎᠎ᠡ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn