Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠸᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ; ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠯ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn