Paper Information


Title ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠦ‍᠂ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠤᠨ; ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 6-7ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠨᠢ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn