Paper Information


Title ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠢᠡᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠲᠸᠺᠰᠲ; ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠪᠠᠢ ᠬᠤ ᠭᠡ ᠭᠡ》 《 ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠠᠢᠷᠠᠨ》᠂《 ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠼᠠᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ᠂ ᠠᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn