Paper Information


Title ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣ ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ — ᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ《ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠠᠳ
Creator ᠯᠠᠰᠤᠭᠮ ᠠ
Keyword ᠠᠷᠳᠠᠢ; ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠢᠯᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠭᠤᠣ ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ《ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠶᠢᠴᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠯᠠᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠨᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣ ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn