Paper Information


Title ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠭ᠋ᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《 ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 《 ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ ᠤᠼᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 《ᠴᠦᠩᠬᠦᠯ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ》 ᠤᠨᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn