Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ- Ra  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠵᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯ ᠡᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 《ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 《 ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn