Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠺᠺᠢᠽ᠂ᠠᠢᠲ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠤᠹ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠷᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠮᠡᠷᠭᠡᠯ
Keyword ᠠᠢᠲ᠋ᠠᠮᠲ᠋ᠤᠹ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠲᠡ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠺᠢᠽ ᠠᠢᠲ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠤᠹ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠢᠲ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠤᠹ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠢᠲ᠋ᠮᠠᠲ᠋ᠤᠹ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ80.90ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠭᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠷᠠᠪᠵᠠᠮᠰᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠮᠤᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn