Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠦ᠋᠋ᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ 《 ᠮᠢᠯᠠᠷᠠᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ》 ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠭᠠᠵᠦ᠋ᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ; ᠮᠢᠯᠠᠷᠠᠢᠪᠠ;《 ᠮᠢᠯᠠᠷᠠᠢᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ》
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠭᠠᠵᠦ᠋ᠳ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠦ᠋ᠳ ᠤᠨᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠮᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠬᠢᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《 ᠯᠢᠮᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨᠪ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ 》 ᠲᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn