Paper Information


Title ᠳ᠋ᠡᠨᠲ᠋ᠸ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠩ
Keyword ᠳ᠋ᠸᠨᠲ᠋ᠸ; ᠡᠾᠷᠢᠰᠲᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠳ᠋ᠸᠨᠲ᠋ᠸ ᠪᠤᠯ 《 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠨᠾᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ》᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠸᠨᠲ᠋ᠸ ᠶᠢᠨᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ《 ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn