Paper Information


Title ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠬᠠᠳᠠ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠠᠩᠯᠢ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠶᠣᠮ.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn