Paper Information


Title ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 《 ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ 《 ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ》ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠩᠬᠡ
Keyword ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ; ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢᠯᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ; ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ《ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn