Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠬᠠᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ; ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ; ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ;ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ 《 ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ》 ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ 《 ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ》 ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn