Paper Information


Title ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠳᠬᠦ ᠭᠤᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠦ ᠲᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠤ
Keyword ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠋; ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ; ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ; ᠡᠷᠭᠡ; ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠢᠯᠳᠬᠦ ᠭᠤᠭᠴᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠭᠤᠭᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ《 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn