Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠸᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠨᠠᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ;ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠪᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠯ ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠃ 《 ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠨᠢᠨ》(ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠸᠲ》 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ》 ᠂《ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠤᠯᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠃ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn