Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠦᠨᠡᠨᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠪᠤᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠡᠠᠡᠨ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ; ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠤᠤ ᠦᠨᠡᠨᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠠᠩᠬ ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠠᠩᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠨᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠤ ᠦᠨᠡᠨᠴᠡᠰᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠪ ᠠᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn