Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠦᠷᠡᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ》 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠠ 2004ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ130 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn