Paper Information


Title 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠨᠤ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ 《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠸᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨᠲ ᠤᠪᠴᠢ; ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ 《 ᠡᠳᠷᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn