Paper Information


Title 《 ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ》》 ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ》《 ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ;ᠭᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠭᠡ ᠭᠠᠠᠵᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ《ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ》《 ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ》 《 ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn