Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠷᠨᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ-
Creator ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ
Keyword ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ;ᠰᠦᠷᠯᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ; ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Abstract ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ᠂ ᠤᠮᠤᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn