Paper Information


Title ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢᠨ《 ᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ》 ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ; ᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ; ᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠳᠦᠷ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢᠨ《ᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ》 ᠪ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠ ᠪᠦᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠬᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》 ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃《 ᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ》 ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1179ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳ᠂ ᠪᠦᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠬᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ1179ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠲᠡ ᠦᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ᠃ 《 ᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ》 ᠢ ᠰᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn