Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ; ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ; ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯ 1697ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠤ᠂ ᠱᠠᠨᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠸᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠡᠳᠭᠦᠭ᠍ᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠪᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨᠨ  ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠴᠡᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠶ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn