Paper Information


Title ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠣ‍·ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠪᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠬᠢ ᠱᠦᠯᠲᠦ ᠵᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠭᠡᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠠᠳ ᠪᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠰᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ《ᠣᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠲᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ》ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠰᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn