Paper Information


Title ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠸᠷᠵᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ;ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ; ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ; 370 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ 
Abstract 2007 ᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 370ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 370ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ(1632ᠤᠨ)  ᠳᠤ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ᠂ᠲᠦᠩ ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠬᠤᠢ᠌ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ1636ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠬᠢᠮ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠦᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠴᠤᠯᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠲᠦᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ  ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠴᠤᠯᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠲᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn