Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠢᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠤᠷᠢ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠮᠤᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠽᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠰᠬᠢᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠯᠦ᠋ᠩᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ( ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ) ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠬᠠᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠠᠤᠳ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn