Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠽᠦ᠋ᠪᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠢᠮᠤᠴᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠴᠣᠯᠤᠮᠤᠨᠳᠤ
Keyword ᠬᠢᠲᠠᠨ; ᠽᠦᠪ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ
Abstract ᠬᠢᠲᠠᠨᠴᠤᠳ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠽᠦᠪᠦ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠽᠦᠪᠦᠭᠦ᠋ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯ ᠠ᠃100 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦ ᠲᠸ ᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠷᠠᠠᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠷᠠᠠᠤᠰ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦ ᠬᠦ᠋ ᠠᠮᠢᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠨ ᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ9 ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠢᠢᠳ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠽᠦᠪᠦ᠋  ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn