Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢᠤᠢ ᠬᠠᠢ
Keyword ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ; ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ; ᠵᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠠᠢᠯᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠹᠦ᠋᠂ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠎
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn