Paper Information


Title 《ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠲᠠᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠦ‍᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《 ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠳᠠᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ》;ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ; ᠲᠤᠭᠰᠢᠳ ᠴᠤᠢᠵᠢᠩ
Abstract 《ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠳᠠᠷ ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠢᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠽᠦᠩᠺᠠᠣ ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠯᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn