Paper Information


Title ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠲᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠡᠭᠢ 《 ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠦᠰᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ 》 ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ
Keyword ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ; 《 ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠲᠡᠯ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠪᠤᠯ 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨᠪᠦᠬᠦᠲᠠ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠠᠪᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠰᠦᠭ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn