Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠢᠨᠠᠬᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨᠲ ᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠶᠠᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠢᠨᠠᠬᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠬᠦᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠯᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn