Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ — ᠠᠯᠠᠱᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ  ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠳᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠰᠢᠶᠸ ᠶᠦ ᠮᠸᠢ; ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ
Keyword
Abstract
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn