Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠰᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠶᠠᠩᠵᠠᠢᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠤᠷᠲᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ;《 ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ》; 《 ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ》
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠰᠤ ᠵᠢ 《 ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ《 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ《 ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ》᠃《 ᠣᠩᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠰᠤ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn