Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠳ᠋ᠠᠯᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠰ; ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠤᠪᠢᠰ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷ ᠭᠡᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦᠷ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠲᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 60 ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn