Paper Information


Title ᠵᠠᠩᠭᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢᠤᠢ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ; ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ; ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn