Paper Information


Title ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠢᠮᠠᠨᠵᠢᠩ
Keyword ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ; ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ
Abstract ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠫᠠᠢᠰᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠫᠠᠢᠰᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ《 ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn