Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠢᠤᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠴᠡᠭ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯᠲᠤ ᠹᠤᠨᠲ; ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ; ᠲᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯᠲᠤ ᠹᠤᠨᠲ(点阵字型) ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠵᠢᠭᠰᠠᠯᠲᠤ ᠹᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠬᠷᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ(曲线字库)ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡ ᠮᠠᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn