Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ; ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠳ᠋ᠸᠩ ᠲᠠᠨ ᠪᠢᠦ ᠵᠢᠦ》᠂《 ᠯᠦ ᠯᠦᠩ ᠰᠠᠢ ᠯᠢᠤᠸᠠᠢ》᠂《ᠡᠦ ᠪᠸᠢ ᡁᠢ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ《 ᠢ ᠢᠤᠢ》 ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn