Paper Information


Title 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ
Keyword ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ
Abstract 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃《 ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠤᠷ》 ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠤᠭ᠋ ᠠ ᠰᠦᠷᠮᠢᠭ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠦᠮ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ; ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠤᠢᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn