Paper Information


Title ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠤᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠤᠳᠤᠨᠬᠦᠦ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ; ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 40ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠫᠺᠠ ᠭᠸᠽᠠ ᠬᠠᠯᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬ ᠠ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 50.60ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠯᠠᠶᠤᠱ ᠪᠸᠰᠸ᠂ ᠵᠤᠷᠵᠢ ᠺᠠᠷᠠ᠂ ᠯᠤᠷᠢᠨᠽᠠᠽ ᠯᠠᠰᠯᠤ᠂ ᠪᠸᠷᠲ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠠᠭᠨᠸᠱ ᠨᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn