Paper Information


Title 《 ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ《 ᠢᠯᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠠᠭ᠌》 ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠭᠦᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword 《 ᠨᠢᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ》; 《 ᠢᠯᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠠᠭ᠌》; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 《 ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠠᠬᠨ ᠤ ᠱᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠮᠢᠨᠳ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠠᠮ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ  ᠲᠤᠰ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠢᠯᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ》 ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ0ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ 《 ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn