Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠿᠦᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ; ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《 ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ  ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠭᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠱᠠᠲᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠶᠲᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn