Paper Information


Title 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Keyword 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》; ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ; ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ
Abstract ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠽᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ》᠂ᠸ᠂ᠡᠾᠸᠢᠢᠰᠰᠢᠭ ᠤᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠳ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 《 ᠭᠡᠰᠡᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn