Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠤᠯᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ; ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠦᠷᠢ ᠦᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠦᠮᠴᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn