Paper Information


Title 《ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠩᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠷᠦᠩ
Keyword 《 ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠩᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》; ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ
Abstract 《 ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠢᠰᠢᠩᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠬᠤᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠩᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᡁᠢ ᠵᠸᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠨᠢᠩ ᠤᡁᠩ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ 《 ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ 15ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠋ᠳ᠋ᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠦᠯᠭᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠩ ᠪᠤᠢ ᠰᠢᠩᠬᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠮᠤᠰᠠᠦ᠋ᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn