Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠯᠠᠨ
Keyword ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ;ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ᠦᠮᠴᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠬᠤ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠶ ᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷᠰᠠᠭ᠂ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠ ᠦᠮᠴᠢ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn