Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《中 合兀鲁中合》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠠᠢᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;《《中 合兀鲁中合》; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ《兀 舌鲁》ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠠᠢᠭ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ《兀舌鲁中合(ᠤᠷᠤᠭ)᠂兀舌鲁黑(ᠤᠷᠤᠭ)᠂兀鲁渾(ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ)ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠷᠡᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ《中合兀鲁中合》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ《 ᠬᠠᠬᠤᠯᠬ ᠠ ᠬᠠᠬᠤᠯᠬᠠᠨ᠂ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠮᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠴᠠᠷᠠᠳᠠᠯ ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳ》 ᠭᠡᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ《ᠬᠠᠬᠤᠯᠬ᠎ᠠ》᠂《ᠬᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn