Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠭᠦᠰᠠᠩ;᠋ᠰᠦᠬᠡᠪᠡᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠳᠴᠤᠳ; ᠤᠷᠤᠰ; ᠪᠠᠢᠭᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ
Abstract ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠤᠯ 》 ᠪᠠ 《 ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠴᠤᠳ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠽᠠᠭ ᠠᠷᠮᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤᠳ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳᠴᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《 ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ 》 ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn